Momentum Training & Coaching Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 

1.Aanbod: Momentum Training & Coaching biedt coaching, trainingen en opleidingen aan. Het aanbod wordt afgestemd op de behoeften en vraag van de opdrachtgever/cliënt. De gesprekken/sessies worden altijd gevoerd met volwassenen. Daarnaast verzorgt Momentum Training & Coaching trainingen en opleidingen voor professionals. Voor aanbod zie website: www.ikdoehetanders.nu

2.Locatie: De gesprekken, trainingen en/of opleidingen zullen plaatsvinden op het praktijkadres Darwinhof 27 2041CR Zandvoort of in overleg op locatie, hiervoor wordt vergoeding voor reistijd en reiskosten gerekend; zie www.ikdoehetanders.nu.

3.Contract: Het aantal gesprekken wordt vastgesteld in overleg, voor de opleidingen en trainingen zijn vaste programma’s vastgesteld, deze staan op de site.

4.Overeenkomst opzeggen: Alle partijen (opdrachtgever, cliënt en de coach, trainer/opleider) kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk, of per mail en in overleg telefonisch opzeggen.
Openstaande bedragen zijn dan direct opeisbaar.

5.Verhindering/ Annulering:.
Annuleren individuele coaching: Een bericht van verhindering voor individuele coaching namens de opdrachtgever/ cliënt, dient de coach 24 uur van tevoren te bereiken. Afspraken die tenminste 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden niet in rekening gebracht. Afspraken die korter dan 24 uur tevoren worden afgezegd, worden voor 100% in rekening gebracht. Afspraken langer dan 24 uur van tevoren afgezegd worden in overleg verzet.

Annuleren training en opleiding: De annuleringstermijn voor bedrijven voor training en opleiding gaat in overleg en wordt in de offerte opgenomen met een maximum van 7 dagen voor aanvang van de training of opleiding. Voor particulieren die deelnemen aan een training of opleiding geldt dat zij tot 14 dagen na inschrijving kosteloos kunnen annuleren, daarna geldt de regeling van maximaal 7 dagen voor aanvang annuleren. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de training of opleiding wordt 100% in rekening gebracht.

Coach/ trainer verhinderd: Indien de coach, trainer/ opleider verhinderd is zal deze de opdrachtgever/ cliënt tijdig, uiterlijk 1 uur voor het betreffende gesprek, de training of opleiding, hiervan in kennis stellen. De afspraak wordt op een ander moment ingehaald. Bij overmacht kan de coach, trainer/ opleider niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten of andere zaken van de cliënt t.a.v. het betreffende gesprek.

6.Tarieven: Alle tarieven van Momentum Training & Coaching zijn te vinden op de site

7.Betalingsvoorwaarden en termijn: Verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen overgemaakt te zijn op de rekening van S.A.M Königs te Zandvoort NL74 INGB 0749834587 o.v.v. factuurnummer en naam.

8.Betalingsverplichting: Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.Vakmanschap: De coach, trainer/opleider zal deze overeenkomst naar beste inzicht, intentie en vermogen en overeenkomstig goed vakmanschap uitvoeren.

10.Inspanningsverplichting: De coach, trainer/ opleider houdt zich aan een inspanningsverplichting, er is geen resultaatverplichting.

11.Vertrouwelijkheid: De coach, trainer/opleider dient alle informatie die hij uit hoofde van de uitoefening van zijn beroep direct, indirect of uit enig andere bron heeft ontvangen als vertrouwelijk te beschouwen. Dit betekent dat niets van wat besproken wordt tijdens de gesprekken met de cliënt naar buiten wordt gecommuniceerd zonder toestemming van de opdrachtgever/ cliënt.

12.Verantwoordelijkheid: De cliënt/ deelnemer blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van adviezen en voor zijn/ haar eigen proces en resultaat.

13.Medische bevoegdheid: Momentum Training & Coaching biedt uitsluitend coaching, training en opleidingen aan en heeft geen medische bevoegdheid. De cliënt/ deelnemer zal zich voor medische adviezen en of behandeling tot de eigen (huis)arts dienen te wenden. Momentum Training & Coaching raadt de cliënt nooit af zich onder medische behandeling te stellen.

14.Klachtenprocedure: Momentum Training & Coaching beschikt over een klachtenprocedure.
Een klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.
Op een klacht zal binnen 1 week gereageerd worden.
Wij streven ernaar uw klacht binnen 4 weken af te handelen.
Komen wij er met u niet uit dan is er een mogelijkheid om een onafhankelijke derde in te schakelen: mevr. H Tubbergen. (gegevens via Momentum Training & Coaching te verkrijgen) zo nodig is er een andere klachtenfunctionaris beschikbaar.
Het oordeel van deze persoon is bindend voor Momentum Training & Coaching en eventuele consequenties zullen z.s.m. worden afgehandeld.
Voor klachten kan gebruik gemaakt worden van het klachtenformulier op de website
Klachten worden geregistreerd en met afhandelingswijze 1 jaar bewaard.

15.Copyright: Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal blijven eigendom van de auteurs. Het is deelnemers en opdrachtgevers niet toegestaan dit materiaal, al dan niet in gewijzigde vorm, te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen in enigerlei vorm of enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën of enige andere wijze zonder voorafgaande toestemming van Momentum Training & Coaching. Bij overtreding van deze verplichting wordt een boete van € 500,- per overtreding opgelegd. Deze boete is direct opeisbaar.

Al ons lesmateriaal is gedeponeerd bij de belastingdienst.